ISBN 978-605-81727-0-8

Sarkoidoz

Yayın Tarihi : 29 Mart, 2019

Ülkü Yılmaz 1, Pınar Akın Kalabak 1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Sarkoidoz, etiyolojisi bilinmeyen, patolojik olarak nonkazeöz granülomlar ile karakterize, multisistem granülomatöz bir hastalıktır. Hastalık sıklıkla genç erişkinlerde tipik olarak bilateral hiler lenfadenopati, pulmoner retiküler opasiteler, deri, eklem ve/veya göz lezyonlarının biri veya birkaçı ile ortaya çıkar. Klinik seyir genellikle, bireyin etnik kökeni, organ tutulumunun yaygınlığı, granülomatöz lezyonların aktivitesi ile ilişkilidir.

Hastalığın prevalansı 10-20/100.000, yıllık insidansı ise 1-35,5/100.000 olarak bildirilmektedir. İnsidans ve prevalans farklılığı yaş, cinsiyet, etnik köken ve hastanın yaşadığı coğrafya ile ilişkilidir. En yüksek oranlar zencilerden ve Kuzey Avrupa’dan, en düşük oranlar ise Japonya’dan bildirilmektedir. Hastalığın en sık ortaya çıktığı yaş aralığı 40-59 olarak bildirilmekte olup, 15 yaş öncesi ve 70 yaş sonrası nadiren ortaya çıkmaktadır. Hastaların %97’sinde intratorasik tutulum olmakla birlikte, %47’sinde solunum semptomu mevcuttur. Pulmoner semptomlar erkeklerde daha fazla görülmekte olup, ekstrapulmoner semptomlar, kadınlarda daha sık olan üveit ve deri lezyonları hariç, benzer oranlarda ortaya çıkmaktadır. Hastalık genellikle sporadik geçiş göstermekle birlikte, olguların %3,6-9,6’sında familyal özellik bildirilmektedir.


Anahtar Kelimeler:

Sarkoidoz, Sarkoidoz tanısı, Sarkoidoz tedavisi, Sarkoidoz romatolojik tutulum, Löfgren sendromu