ISBN 978-605-81727-0-8

Viral Enfeksiyonlar İle İlişkili Artritler

Yayın Tarihi : 03 Mayıs, 2019

Nurdan Kotevoğlu 1

1Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, İstanbul


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Virüsler, akut ve kendini sınırlayabilen artrit veya artralji nedeni olabilirler. Tanıya yardımcı olacak döküntü, sarılık gibi klinik veriler bazen eşlik etmekle birlikte, çoğu zaman etkenin tespit edilememesi veya zamanlama olarak ilişkinin kurulamaması tanıda zorluğun nedenidir. Serolojik tetkiklere başvururken epidemiyolojik bilgileri kullanmak yol gösterici olabilir. Viral nedenli artritin insidans veya prevalansı konusunda kesin bir veri yoktur. Aşılama programları nedeni ile kabakulak ve kızamıkçık ilişkili artrit sıklığı ise azalmıştır Viral artritlerin patogenezinde değişik mekanizmaların yer aldığı düşünülmektedir. İmmünite patogenezin merkezinde yer alır. Bir viral patojen ekleme yerleştiğinde konak dokuda litik etkilerle inflamasyonu başlatarak immün kompleksler oluşturur, inflamatuar sitokinlerin yapımını indükler. Moleküler benzerlik ve epitop yayılması gibi değişik mekanizmalarla da otoimmünite başlayabilir. Viral artritler kendiliğinden sınırlama özelliğine sahip olduğundan çoğu zaman spesifik bir tedaviye gerek yoktur.


Anahtar Kelimeler:

Viral artrit, Tedavi, Akut artrit, Ayırıcı tanı, Poliartrit