ISBN 978-605-81727-0-8

Romatolojik Hastalıklarda Serolojik Testler (Otoantikorlar)

Yayın Tarihi : 17 Nisan, 2019

Resul Karakuş 1, Rahime Aksoy 2, Hüseyin Tutkak 2

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji AD
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları BD, Ankara


Özet Tam Metin PDF

Özet:

Çevresel faktörlerin tetiklemesiyle genetik yatkınlığı olan bireylerde sistemik veya organ  tutulumu ile giden otoimmün hastalıklar oluşabilmektedir. Mekanizmaları tam olarak anlaşılmış olmamakla birlikte otoimmün reaksiyonların önemli bir yönü öz’e karşı tolerans mekanizmalarının kırılmasıdır. Tetikleyici etken veya etkenler ortadan kalkmış, ancak otoimmün reaksiyon sonucu otoantikorlar gelişmiştir. Bununla birlikte otoantikor varlığı mutlak anlamda bir otoimmün hastalık anlamına gelmemekte, başka açılardan sağlıklı bireylerde de otoantikor pozitiflikleri saptanabilmektedir. Genel olarak romatolojik hastalıklarda serolojik testlerin medikal öykü, hastanın kliniği ile birlikte değerlendirilmesi kuralı otoantikorlar için de geçerlidir. Bu bölümde, otoimmün hastalıkların tanısında yaygın olarak kullanılan belirli serolojik testler özetlenmiştir.


Anahtar Kelimeler:

Romatolojik hastalıklarda tanı, Seroloji, Otoantikor, İmmünfloresan Antikor testi, ANA